National Seminar on the results of the “Study on the erosion process and the measures for protecting the Lower Mekong Delta coastal zones from erosion”/Hội thảo quốc gia về kết quả “Nghiên cứu quá trình xói mòn và các biện pháp bảo vệ vùng ven biển vùng hạ lưu sông Mêkông khỏi xói mòn”

Hoi An, Quang Nam province

24-26 May 2017 | 24-26 tháng 5 năm 2017
From 08:00 to 13:00 | Từ 08:00 đến 13:00
Venue: 11 Tran Hung Dao st, Hoi An city

Vietnam coastline is subject to hydro climatic hazards that lead to a serious erosion process in a lot of places. This phenomenon is getting worse by anthropogenic factors (reservoirs in the upper basins, coastal infrastructures including sometimes protection ones, sand extraction activities, deforestation, fishing and shipping industry) and by climate change (sea level rise, occurrence and violence of extreme weather events, change in wave direction…). Natural changes and anthropogenic impacts influence sediment volume and eventually the ecological as well as morphodynamic development of coastal zones. The erosion process is harmful to the socio-economic development of the whole country if we consider the concentration of population and public/private investments in the coastal zones.

The study, co-financed by the EU, aims at better understanding the mechanisms responsible for the erosion/accretion process in Lower Mekong Delta (Tien Giang and Ca Mau provinces) and Central Coastal area (Quang Nam province) so as to provide a strong scientific basis for the three provinces to identify structural (including restoration of mangrove forest belts) and non-structural measures to implement in the framework of a future investment programme.

The two-day national seminar objective is to present the final results for Quang Nam and preliminary results for the two other provinces, yet, allowing for a discussion on mitigation.

The seminar is jointly organized by the Southern Institute of Water Resource Research (SIWRR) and Central Region College of Technology, Economic and Water Resources (CKT), and funded by the European Union and L’Agence Française de Développement (AfD).

Hoi An, Quang Nam province

24-26 May 2017 | 24-26 tháng 5 năm 2017
From 08:00 to 13:00 | Từ 08:00 đến 13:00
Venue: 11 Tran Hung Dao st, Hoi An city

Đường bờ biển Việt Nam chịu ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu thủy văn gây ra quá trình xói mòn nghiêm trọng ở rất nhiều nơi. Hiện tượng này đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn bởi các nhân tố con người (xây hồ chứa ở thượng lưu, hạ tầng ven biển bao gồm các công trình bảo vệ, khai thác cát, phá rừng, đánh bắt cá và vận tải) và do biến đổi khí hậu (nước biển dâng, các sự kiện thời tiết khắc nghiệt, thay đổi hướng sóng …). Những thay đổi tự nhiên và tác động của con người ảnh hưởng đến lượng trầm tích và cuối cùng là sự phát triển sinh thái cũng như hình thái động của các vùng ven biển. Quá trình xói mòn có hại cho sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nếu chúng ta xem xét tập mật độ dân số và đầu tư công / tư nhân ở ven biển.

Nghiên cứu do EU đồng tài trợ nhằm mục đích hiểu rõ hơn về cơ chế chịu trách nhiệm cho quá trình xói mòn / bồi lấp ở đồng bằng sông Cửu Long (tỉnh Tiền Giang và Cà Mau) và vùng duyên hải miền Trung (tỉnh Quảng Nam) để tạo cơ sở khoa học vững mạnh cho ba tỉnh để xác định các biện pháp cấu trúc (bao gồm phục hồi đai rừng) và phi cấu trúc để thực hiện trong khuôn khổ các chương trình đầu tư trong tương lai.

Mục tiêu của cuộc hội thảo kéo dài hai ngày nhằm trình bày các kết quả cuối cùng cho nghiên cứu tại Quảng Nam và kết quả sơ bộ cho hai tỉnh khác, đồng thời thảo luận về giảm nhẹ thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Hội thảo được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Tài nguyên nước miền Nam (SIWRR) và Trường Cao đẳng Công nghệ Trung ương, Tài chính Kinh tế và Tài nguyên Nước (CKT) và được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và Cơ quan Phát triển Pháp (AfD).