9 May – Ý nghĩa ngày châu Âu 9 tháng 5

On the 9th of May 1950, a famous speech, the so-called “Schuman Declaration”, was delivered by French Foreign Minister Robert Schuman, calling upon France, Germany and other European countries to pool together their coal and steel production as “the first concrete bases of a European Federation essential to safeguarding of peace”. This laid the foundation for gathering the European nations into what today is the European Union, which has been developing throughout the past 67 years. The 9th of May has since become “Europe day”, a day which is celebrated in the EU and throughout the world.

Ngày 9 tháng 5 năm 1950, một bài phát biểu nổi tiếng, còn được gọi là “Tuyên bố Schuman”, đã được Ngài Ngoại trưởng Pháp Robert Schuman xướng lên, kêu gọi Pháp, Đức và các nước châu Âu khác cùng kết hợp ngành sản xuất than và thép của họ để tạo thành “những nền tảng vững chắc đầu tiên của một Liên bang châu Âu giúp bảo vệ hòa bình”. Đây là nền tảng giúp hợp nhất các nước châu Âu thành Liên minh Châu Âu ngày nay, một Liên minh phát triển suốt 67 năm qua. Ngày 9 tháng 5 kể từ đó trở thành “Ngày châu Âu”, ngày được kỷ niệm trên khắp châu Âu và thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.